ទំព័រទំនាក់ទំនង

ការិយាល័យរបស់យើង

Hong Kong
ក្រុមហ៊ុន Harvey Law Group គឺជាក្រុមហ៊ុនមេធាវីច្បាប់បរទេសដែលចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវ ហើយមិនអនុវត្តផ្នែកផ្លូវច្បាប់ណាមួយដែលត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់មេធាវីហុងកុងទេ។ យើងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការបញ្ជូនអតិថិជនណាដែលត្រូវការសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបែបនេះទៅក្រុមហ៊ុនច្បាប់ក្នុងទីក្រុងហុងកុង។
វ៉ានឆាយ

ទំព័រទំនាក់ទំនង

ការិយាល័យលេខ ២៥០៥-៦, ២៥/F ឆាយណា អនឡាន សិនធឺ,៣៣៣ ផ្លូវឡុកឆាត, វ៉ានឆាយ, ហុងកុង

លេខទូរស័ព្ទ: +៨៥២ ២១១៦ ១៣៣៣
ទូរសារ : +៨៥២ ២១១៦ ១៣៣២

ឌីខូវ៉រី បេ

ទំព័រទំនាក់ទំនង

ការិយាល័យលេខ១១, LG/F., ការិយាល័យប្លុក១,
៩២ មហាវិថី ស៊ីអេណា, ឌីខូវ៉រី បេ,
កោះឡានតូវ, ហុងកុង

លេខទូរស័ព្ទ: +៨៥២ ២៤១៦ ៨៦១៨
ទូរសារ : +៨៥២ ២៣៥១ ៦២០៣

ទំព័រទំនាក់ទំនង

ភូមិ វ៉ក, ផ្លូវ ហ្វីអា ហ៊ីល,
ស្រីត ចន, អង់ទីហ្កា

CAMBODIA
Visit local website: hlgcamimmigrationlaw.com

ទំព័រទំនាក់ទំនង

Exchange Square
Unit 703, Floor 7
Street 106 Sangkat Wat Phnom
Phnom Penh Cambodia
Tel: +855 7078 9330

ទំព័រទំនាក់ទំនង

៥០៧ ផ្លាស ដាម, ការិយាល័យលេខ ២០០១
ម៉ុងត្រេអាល់ គេប៊ិច, កាណាដា, H2Y 2W8
លេខទូរស័ព្ទ: +១ ៥១ ៤៩៨២ ៩៩៨២
ទូរសារ : +១ ៥១ ៤៩៨២ ៩៩៨៣

ទំព័រទំនាក់ទំនង

Kinyras, 19
Michael Kyprianou House
8011, Paphos, Cyprus

ទំព័រទំនាក់ទំនង

ថប់ ហ្ល័រ, ២៥ ផ្លូវ អ៊ិនឌីផេនដិន,
រ៉ូហ្សូ, ដូមីណីកា
លេខទូរស័ព្ទ: +១ (៧៦៧) ៤៤៨ ២០០៩

ទំព័រទំនាក់ទំនង

៧២, មហាវិថី កួរសែល
៧៥០១៧ ប៉ារីស
Tel: +33 640201271

ទំព័រទំនាក់ទំនង

៧ ផ្លូវ អេក អេ ប្លេហ្ស៍
សាំងចូច, ហ្គ្រីណាដា
Tel: +1 (473) 415 6768

ទំព័រទំនាក់ទំនង

Multivision Tower 25/F,
Jl. Kuningan Mulia Lot 9B,
Jakarta 12980, Indonesia
Tel: +62 2150916005

IVORY COAST
Visit local website: www.hlgafrica.com

ទំព័រទំនាក់ទំនង

Abidjan XL Plateau Centre
Avenue Dr. Crozet, Immeuble XL,
6ème étage, Plateau Abidjan
01 BP 2785 Abidjan 01
Côte d’Ivoire
Phone : +225 20 307 647
Fax : +225 20 307 601

ទំព័រទំនាក់ទំនង

Level 30,
The Gardens North Tower Mid Valley City
Lingkaran Syed Putra 59200
Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: +603 2035 9657

ទំព័រទំនាក់ទំនង

Unit 7, Level 21, Myanmar Centre
Tower 1, No. 192 Kabar Aye Pagoda Road
Bahan Township,Yangon, Myanmar
Tel: +95 09 420 092 776 /
Tel: +95 09 972 607 836

ទំព័រទំនាក់ទំនង

1006A, 10/F Floor, Pearlbank Centre,
146 Valero Street, Salcedo Village,
Makati City, Metro Manila, Philippines
Tel : +63 998 597 6853

ទំព័រទំនាក់ទំនង

HLG Corporation Pte. Ltd.
១៤ ផ្លូវរ៉ូបីនសាន់
#០៨-០១A ហ្វាអីស ហ្វាយណាន់ បៀលឌីង
សឹង្ហបុរី ០៤៨៥៤៥
លេខទូរស័ព្ទ: +៦៥ ៩១៥០០ ១៦៣៨

ទំព័រទំនាក់ទំនង

17th Floor Greenpark Corner,c/o West Road South & Lower Road, Morningside,
Sandton, Johannesburg,
South Africa
Tel +27 087 109 0725

ទំព័រទំនាក់ទំនង

បេវីយូ កុំមឺស្យល់ ខុមផល,
ស្វីត ២០៥ ហ្វីហ្គេត បេ, សាំងគីត, វ៉េសហ៊ិនឌី
លេខទូរស័ព្ទ: +១ ៨៦៩ ៤៦៦ ៦១០៣
ទូរសារ : +១ ៣០៥ ៦៧៥ ៦១៩៥

ទំព័រទំនាក់ទំនង

បេវីយូ កុំមឺស្យល់ ខុមផល,
ស្វីត ២០៥ ហ្វីហ្គេត បេ, សាំងគីត, វ៉េសហ៊ិនឌី
លេខទូរស័ព្ទ: +១ ៨៦៩ ៤៦៦ ៦១០៣
ទូរសារ : +១ ៣០៥ ៦៧៥ ៦១៩៥

ទំព័រទំនាក់ទំនង

Lorenzo M. Lleras, P.A
150 NW 75th Dr. Suite A,
Gainesville, FL 32607 USA
Tel: +1 352-331-7554

ហាណូយ

ទំព័រទំនាក់ទំនង

Unit 15.08, Level 15, Cornerstone Building,
No.16, Phan Chu Trinh Street,
Phan Chu Trinh Ward,
Hoan Kiem District,
Ha Noi, Vietnam

Tel: +84 24 3266 8563
Fax: +84 24 3266 8564

ហូជីមិញ

ទំព័រទំនាក់ទំនង

ប៊ីតេចកូ, ហ្វាយណាន់ស្យល់ ថូវឺ
ការិយាល័យលេខ ៤០០៤, ជាន់ទី៤០, ២ ផ្លូវ ហាយទ្រឺយ,
បេនញេវាត, ស្រុក១, ទីក្រុងហូជីមិញ, វៀតណាម
លេខទូរស័ព្ទ: +៨៤៨ ៣៩១៩ ៧០៥៥/ +៨៤៨ ៣៩១០ ៧០៥៦
ទូរសារ : +៨៤៨ ៣៨២៩ ២៦១០

ដាណាង

ទំព័រទំនាក់ទំនង

ការិយាល័យលេខ ឌី១, ជាន់ទី៨
អិនដូឆាយណា រីវឺសាយ ថូវឺ,
៧៤ ផ្លូវបាច់ដាង, ស្រុកហាយឆៅ
ដាណាង, វៀតណាម
លេខទូរស័ព្ទ: +៨៤ ៥១១ ៣៥៧ ៤១៨៨
ទូរសារ : +៨៤ ៥១១ ៣៥៧ ៤១៨៦

ទម្រង់សំរាប់សំណួរ

សូមអរគុណសម្រាប់ការចូលមកកាន់ ក្រុមហ៊ុន Harvey Law Group

សូមធ្វើការជ្រើសរើសការិយាល័យដែលនៅជិតអ្នកបំផុត ដើម្បីបំពេញទម្រង់បែបបទខាងក្រោម

ដើម្បីធ្វើការផ្ញើរអោយជោគជ័យ លោកអ្នកត្រូវបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌដែលត្រូវការ ដែលមានការកត់ចំណាំ ដោយ “*”