ការទទួលស្គាល់ ពានវង្វាន់
  • slidebg1
    វិថីជោគជ័យរបស់យើង

ការទទួលស្គាល់

ការទទួលស្គាល់ និង ពានរង្វាន់:
ចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីគណៈមេធាវីក្នុងប្រទេសកាណាដា
ទទួលស្គាល់ជាក្រុមហ៊ុនមេធាវីបរទេសតាមច្បាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់ហុងកុង
ទទួលស្គាល់ជាក្រុមហ៊ុនមេធាវីបរទេសដោយក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រទេសវៀតណាម
ទទួលស្គាល់ជាក្រុមហ៊ុនមេធាវីបរទេសដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃគណៈមេធាវីប្រទេសថៃ
ទទួលស្គាល់ជាភ្នាក់ងារក្នុងតំបន់ដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដូមីណិក
ទទួលស្គាល់ជាភ្នាក់ងារទីផ្សារដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេស ហ្រ្កេណាដា
ទទួលស្គាល់ជាភ្នាក់ងារទីផ្សារដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេស អង់ទីហ្កា
សមាជិកចម្រុះមកពីតុលាការពាណិជ្ជកម្មនៃតុលាការផ្សេងៗ

 

 

 

ពានវង្វាន់

ពានវង្វាន់ការិយាល័យមេធាវីអន្តោប្រវេសន៍ប្រចាំឆ្នាំ

IAIR 2016AI 2016