AUSTRALIA

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • สามารถทำงาน หรือ เรียนในออสเตรเลีย
 • ความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและตลาดแรงงานที่กำลังเติบโต
 • สิ่งแวดล้อมการเป็นอยู่ที่ปลอดภัย และ มาตราฐานการครองชีพที่สูงที่สุดในโลก
 • สภาพอากาศเขตร้อนชื้นและเมืองอุตสาหกรรม
 • ระบบสุขภาพที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
 • มีหลากหลายวัฒนธรรม

ทางเลือกสำหรับการลงทุน

 • ทำการลงทุนขั้นต่ำ 1.5 ล้าน ดอลลาร์ออสเตรเลีย ในพันธบัตรรัฐหรือเขตปกครองโดยใช้ทุนที่ปราศจากภาระผูกพันที่ได้มาจากธุรกิจหรือการลงทุนที่เหมาะสม
 • ต้องถือครองการลงทุนอย่างน้อย 4 ปี จากวันที่ออกหนังสือในรัฐหรือเขตปกครองที่ได้ร่วมรายการ
 • การลงทุนสามารถเปลี่ยนได้, แต่ถ้าถอนการลงทุนออก, วีซ่าจะถูกยกเลิก

เงื่อนไข

 • อายุต้องต่ำกว่า 55 ปี
 • คะแนนเพิ่มเติมสำหรับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
 • ได้ 65 คะแนนในการทดสอบ
 • ต้องผ่านเงื่อนไขด้านสุขภาพและบุคลิกของออสเตรเลีย
 • การลงทุนขั้นต่ำ 1.5 ล้าน ดอลลาร์ออสเตรเลีย ในรัฐของออสเตรเลีย หรือ เขตปกครองของออสเตรเลีย อย่างน้อย 4 ปี
 • มีธุรกิจ, การลงทุน และ ทรัพย์สินส่วนบุคคลสุทธิขั้นต่ำ 2.25 ล้าน ดอลลาร์ออสเตรเลีย, โดยถือครองโดยผู้ยื่นขอรับสิทธิ์และ/หรือ คู่สมรส, ใน 2 ปีงบประมาณ และ พร้อมด้วยวันที่ส่งและหลักฐาน
 • มีเจตนาที่จะอยู่อาศัยอย่างน้อย 2 ปี จาก 4 ปี ในรัฐ หรือ เขตปกครองที่ได้ทำการลงทุนนั้น
 • มีประสบการณทางธุรกิจด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่ระบุไว้หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งธุรกิจ หรือ การลงทุนที่เหมาะสม อย่างน้อย 3 ปี
  • อย่างน้อย 1 ใน 5 ปี ก่อนการส่งเอกสาร, ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์และ/หรือคู่สมรส เคยบริหารจัดการหรือสามารถหาหลักฐานที่พิสูจน์ได้:
  • ธุรกิจที่เหมาะสมที่ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์มีการถือหุ้นอย่างน้อย 10% และได้เงินปันผล; หรือ
  • การลงทุนที่เหมาะสมที่มีมูลค่าอย่างน้อย 1.5 ล้าน ดอลลาร์ออสเตรเลีย

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • ส่งเอกสารแสดงความจำนงค์ (อีโอไอ หรือ EOI) ผ่าน “สกิล ซีเล็ก” หรือ “Skill Select” บริการออนไลน์เพื่อที่จะได้รับการเสนอชื่อโดยรัฐหรือเขตปกครองของรัฐ
 • เมื่อได้รับการเสนอชื่อจากรัฐหรือเขตปกครองของรัฐ และ การรับเชิญเพื่อที่จะยื่นขอรับสิทธิ์, ส่งการยื่นขอรับสิทธิ์วีซ่าออนไลน์ภายใน 60 วัน
 • เมื่อได้รับการอนุมัติของการยื่นรับสิทธิ์วีซ่า, ผู้ลงทุนสามารถได้รับคำปรึกษาเมื่อจะทำการลงทุนที่ร่วมรายการ
 • เมื่อทำการลงทุนที่ร่วมรายการ, วีซ่าจะถูกออกให้
 • วีซ่าจะมีระยะ 4 ปี และ 3 เดือนที่เป็นเงื่อนไขการอยู่อาศัย
 • ยื่นขอรับสิทธิ์การอยู่อาศัยแบบถาวรสำหรับผู้ลงทุนและครอบครัว, และในที่สุด, สิทธิ์พลเมือง

คำถามที่พบบ่อย

ข้อแตกต่างระหว่าง subclass 188 และ subclass 888 ของธุรกิจด้านนวัตกรรมและโปรแกรมการลงทุนมีอะไรบ้าง?

ธุรกิจด้านนวัตกรรมและโปรแกรมการลงทุนของประเทศออสเตรเลียมีสองขั้นตอนในการได้สิทธิ์ในการพำนักอาศัย ผู้สมัครต้องมีวีซ่า provisional (subclass 188) (เช่น วีซ่าสำหรับผู้พำนักอาศัยชั่วคราว) เป็นระยะเวลา 4 ปี หลังจากมีการทำธุรกิจด้านนวัตกรรม และ/หรือ ลงทุนในโปรแกรม ผู้สมัครสามารถยื่นขอสิทธิ์ในการเป็นผู้พำนักอาศัยถาวรได้ (subclass 888)

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถยื่นสมัคร 188b ได้?

สำหรับนักลงทุนผู้ที่

 • มีความประสงค์ในการลงทุนจำนวน 1.5 ล้าน ดอลลาร์ออสเตรเลีย ในรัฐบาลหรืออาณาเขตออสเตรเลียเป็นเวลา 4 ปี
 • ได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนรัฐบาลหรือตัวแทนเขตของออสเตรเลีย หรือจากสำนักการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย (ออสเทรด)
 • มีอายุน้อยกว่า 55 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการบริหารธุรกิจหรือการลงทุนที่เหมาะสมเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี หรือ
 • มีสินทรัพย์อย่างน้อย 2.25 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในช่วงเวลา 2 ปี ก่อนจะได้รับการชักชวนให้สมัคร
 • ต้องทำคะแนนอย่างต่ำ65 คะแนนในการทำpoints test
จะได้รับคะแนนจากประเภทไหนบ้าง?
 • อายุ
 • ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ประสบการณ์ด้านการทำธุรกิจ
 • สินทรัพย์ส่วนบุคคลและทรัพย์สินทางธุรกิจ
 • ผลประกอบการทางธุรกิจ
 • นวัตกรรม
 • การรับรองพิเศษ
ใครสามารถเข้าร่วมการลงทุนนี้ได้?
 • คู่สมรสหรือบุตรที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้สมัครสามารถเข้าร่วมได้
 • บุตรที่อยู่ภายใต้การดูแลหมายถึงบุตรของผู้สมัครหรือบุตรของคู่รัก ที่ยังไม่ได้หมั้นหมาย แต่งงาน หรือมีความสัมพันธ์โดยพฤตินัย
  • อายุน้อยกว่า 18 ปี หรือ
  • อายุ 18 – 23 ปี และบุตรที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้สมัครหรือของคู่รัก หรือ
  • อายุ 23 ปี หรือมากกว่า และบุตรที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้สมัครหรือของคู่รัก เนื่องจากความพิการทางร่างบางส่วนหรือทั้งหมดหรือสภาพจิตใจที่ผิดปกติ
สมัครได้อย่างไร?

ผู้สมัครยื่นเอกสาร Expression of Interest (EOI) และได้รับการเสนอชื่อจากรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ประจำเขตนั้นๆ หลังจากยื่นเอกสาร EOI และได้รับการเสนอชื่อจากรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ประจำเขตนั้นๆแล้ว ผู้สมัครมีเวลาประมาณ 60 วันสำหรับการยื่นขอวีซ่า หากผู้สมัครได้รับการอนุมัติในการเป็นผู้ลงทุนแล้ว จะมีการบอกรายละเอียดของการลงทุนและช่วงเวลาที่จะได้รับวีซ่า

ต้องมีเอกสารยืนยันตัวตนหรือไม่?
 • ผู้สมัครและครอบครัวต้องมีใบรับรองสุขภาพจากทางแพทย์ เพื่อยืนยันว่าสุขภาพดีตรงตามเงื่อนไข
 • ต้องมีเอกสารยืนยันตัวตนว่าตรงตามเงื่อนไข โดยให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่เป็นเวลา 12 เดือนหรือมากกว่าในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหลังจากอายุ 16 ปี เป็นคนออกเอกสารให้ เงื่อนไขนี้ใช้ได้กับผู้ที่ยื่นสมัครและครอบครัวของผู้สมัครไม่ว่าจะมีการย้ายไปที่อื่นหรือไม่ก็ตาม
 • เงื่อนไขด้านภาษาอังกฤษ หากครอบครัวของผู้ยื่นสมัครไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (ต้องได้คะแนน 4.5 ในการทำแบบทดสอบทางภาษาอังกฤษ (IELTS) มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
รายได้ที่ได้รับจากการลงทุนในประเทศออสเตรเลียจะถูกนำเข้าระบบการเสียภาษีในประเทศออสเตรเลียหรือไม่?

Yes.

 

ผู้ยื่นสมัครต้องแสดงแหล่งที่มาของรายได้ที่ใช้ในการลงทุนหรือไม่?

ต้องแสดงแหล่งที่มาของรายได้ของเงินที่ใช้ในการลงทุน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาของรายได้สามารถนำมาแสดงเพิ่มเติม ที่มาของเงินทุนต้องมีหลักฐานที่สมเหตุสมผลในการรับรอง

ผู้สมัครต้องลงทุนเมื่อไหร่?

ผู้สมัครสามารถลงทุนได้หลังจากส่งเอกสารและได้รับการอนุมัติเรียบร้อย และได้มีการส่งจดหมายสำหรับเรียกลงทุนแล้ว ภายในระยะเวลา 70 วัน ของจดหมายเรียกลงทุน ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานการโอนเงินมายังหน่วยงานหรือเขตการดูแลที่กำหนด โดยทรัพย์สินนั้นต้องมีสภาพคล่องและได้ใช้แล้ว และหากว่าแหล่งที่มาของเงินทุนนั้นมาจากหลักฐานที่ใช้ยื่นมาในตอนสมัคร

มีเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนอีกหรือไม่?

เงินลงทุนนั้นต้องได้จากกองทุนที่ไม่มีภาระผูกพัน (unencumbered funds) ซึ่งได้จากการทำธุรกิจหรือการลงทุนที่เหมาะสม เงินลงทุนไม่ได้มาจากการกู้ยืม

มีเงื่อนไขการพำนักอาศัยสำหรับผู้ถือวีซ่า subclass 188b หรือไม่?

ผู้ถือวีซ่า Subclass 188b ต้องอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ใน 4 ปี ในขณะนั้นก่อนที่จะยื่นของสิทธิ์การมีถิ่นพำนักถาวร

วีซ่า subclass 188b ระยะเวลานานเท่าไหร่?

วีซ่านี้มีระยะเวลา 4 ปี 3 เดือนนับจากวันที่ได้รับ

ผู้ถือวีซ่า subclass 188b สามารถยืดเวลาได้หรือไม่?

ไม่ได้ การยืดเวลาสามารถทำได้กับวีซ่า 188a (Business Innovation Stream) และ 188c (Significant Investor Stream) เท่านั้น

วีซ่า subclass 888b มีอายุนานเท่าไหร่?

วีซ่านี้เป็นวีซ่าถาวร หมายความว่าผู้ถือวีซ่านี้สามารถพำนักอาศัยในออสเตรเลียได้อย่างถาวร

ระยะเวลาในการดำเนินการโดยปกตินานเท่าไหร่?

มีระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ 18-24 เดือน

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ