CANADA

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

 • เปิดตัววีซ่า Start-up แบบถาวรเมื่อ 1 เมษายน 2561
 • ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และ ตลาดงานที่กำลังโต
 • สิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่และปลอดภัย, มาตราฐานการครองชีพที่สูง
 • สังคมที่หลากหลายวัฒนธรรมที่ส่งเสริมเสรีภาพการแสดงออก, สิทธิ์ที่เท่าเทียมกัน และ ความเคารพในความแตกต่าง
 • การศึกษาที่มีคุณภาพซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
 • ระบบสาธารณสุขและสวัสดิการที่ก้าวหน้า
 • โอกาสที่จะสามารถส่งเสริมสมาชิกครอบครัวที่อยากจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่แคนาดา
 • ใบรับรองการอยู่อาศัยแบบถาวรที่ได้มาอย่างรวดเร็วเมื่อผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ผ่านเกณฑ์
 • โอกาสที่จะยื่นขอรับสิทธิ์พลเมืองแคนาดาหลังจาก 3 ปี ของการอยู่อาศัยแบบถาวร

เกณฑ์เพื่อที่จะยื่นขอรับสิทธิ์

เพื่อที่จะขอรับสาร์ทอัพวีซ่าสำหรับการทำธุรกิจ ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์จะต้องทำตามเงื่อนไขดังนี้

 • ต้องได้รับเจตจำนงค์จากองกรณ์ที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้:
  • ได้รับการยืนยันโดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจว่าธุรกิจของผู้ยื่นขอรับสิทธิ์นั้นได้เป็นส่วนหนึ่งของหรือได้รับการยอมรับจากโปรแกรมการบ่มเพาะธุรกิจ หรือ
  • ได้รับการยืนยันโดยกลุ่มนักลงทุนผู้อุปถัมภ์ว่าพวกเขาได้ทำการลงทุนไปเป็นจำนวนอย่างต่ำ 75,000 ดอลลาร์แคนาดา ในธุรกิจของผู้ยื่นขอรับสิทธิ์; หรือ
  • ได้รับการยืนยันโดยกองทุนการลงทุนร่วมว่ากองทุนทำการลงทุนอย่างต่ำ 200,000 ดอลลาร์แคนาดา ในธุรกิจของผู้ยื่นขอรับสิทธิ์
 • ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ต้องทำการถือครองอย่างน้อย 10% ของหุ้นที่ให้สิทธิ์ออกเสียงในธุรกิจนั้น และรวมทั้งองค์กรที่ได้ระบุไว้อย่างน้อย 51% ของหุ้นที่ให้สิทธิ์ออกเสียง
 • ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ต้องบริหารและจัดการธุรกิจนั้นเมื่อได้ก่อตั้งบริษัทในแคนาดา
 • สอบได้เกณฑ์มาตราฐานทางภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสของแคนาดาระดับ 5 ในการพูด อ่าน ฟัง และเขียน
 • ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ต้องแสดงให้เห็นถึงความพร้อมทางการเงินในการครองชีพของตนและของผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลหลังจากเดินมาถึงแคนาดาแล้ว

เงื่อนไข

 • มีเจตนาที่จะทำธุรกิจที่แคนาดา
 • ได้รับการฝึกฝนและมีทักษะทางอาชีพ
 • ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์และสมาชิกครอบครัวควรมาสุขภาพที่แข็งแรงและไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ต้องแสดงออกถึงการเป็นนักลงทุนที่มีแนวคิดใหม่เพื่อที่จะช่วยทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้
 • ต้องผ่านเกณฑ์ในมุมมองของบุคคลที่สามที่มีเจตจำนงในการลงทุน ภาษาและเงินในการลงทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • การแต่งตั้งตัวแทนเพื่อการส่งเอกสารการยื่นขอรับสิทธิ์
 • เตรียมหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถทางด้านภาษา และเกณฑ์อื่นที่เหมาะสม
 • ได้รับเจตจำนงค์จากกลุ่มนักลงทุนผู้อุปถัมภ์ กองทุนการลงทุนร่วม หรือ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
 • งเอกสารการยื่นขอรับสิทธิ์ เอกสารเสริม และ จ่ายค่าธรรมเนียม
 • โดยทั่วไประยะการดำเนินการจะใช้เวลาภายใน 14 เดือน
 • ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับวีซ่าใบรับรองการอยู่อาศัยแบบถาวรทันที

คำถามที่พบบ่อย

โปรแกรมการลงทุนสำหรับวีซ่า START-UPคืออะไร?

วีซ่า START-UP ประเทศแคนาดา (SUV) เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและครอบครัวสามารถได้รับสิทธิ์การมีถิ่นที่อยู่ถาวรหากมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านนวัตกรรมตรงตามที่กำหนด

เงื่อนไขมีดังนี้:

 

 1. กิจการที่เสนอต้องเป็นธุรกิจที่ตรงตามคุณสมบัติภายใต้โปรแกรม SUV

กิจการที่ได้รับการพิจารณาภายใต้โปรแกรม SUV หากว่ามีการยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. ผู้สมัครต้องถือ 10% หรือมากกว่าในการมีสิทธิ์ออกเสียงที่แนบติดมากับหุ้นทั้งหมดที่โดดเด่นในขณะนั้น
  2. องค์กรที่กำหนดและผู้สมัครต้องร่วมกันถือมากกว่า 50% ในการมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในธุรกิจ
  3. ผู้สมัครมีความตั้งใจที่จะมีกิจการ:
   1. ผู้สมัครต้องมีการดำเนินการและการบริหารจัดการจากในประเทศแคนาดา
   2. สำหรับฝ่ายหรือส่วนที่สำคัญต้องมีการดำเนินการจากในประเทศแคนาดา
   3. และจดทะเบียนบริษัทในประเทศแคนาดา

 

 1. การยืนยันความตั้งใจจากนิติบุคคลที่กำหนดไว้

เพื่อรับรองว่ากิจการที่เสนอไว้ต้องเป็นธุรกิจเกี่ยวกับนวัตกรรมที่มีศักยภาพในการดำเนินการในระดับสากลได้ และต้องสร้างงานให้กับพลเมืองแคนาดา ผู้สมัครต้องทำตามเงื่อนไขนี้

 1. ลงทุนขั้นต่ำจำนวน 75,000 ดอลลาร์แคนาดา จากกลุ่ม angel investor ที่กำหนด
 2. ลงทุนขั้นต่ำจำนวน 200,000 ดอลลาร์แคนาดา จากกองทุนร่วมลงทุน (venture capital fund ) ที่กำหนด
 3. การยอมรับเข้าสู่โปรแกรมธุรกิจ incubator โดยกลุ่มธุรกิจ incubator ที่กำหนด

 

 1. เงื่อนไขด้านภาษา

ผู้สมัครต้องมีความรู้ด้านภาษาระดับ CLB 5 ในภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส

 

 1. เงื่อนไขสำหรับ Settlement Fund

ผู้สมัครต้องแสดงที่มาของเงินที่เป็นเงินสนับสนุนตนเองและครอบครัว (ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแล) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในเงื่อนไขของ settlement fund สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/start-visa/eligibility.html

ผู้อยู่ภายใต้การดูแลที่สามารถเข้าร่วมโปรแกรม SUV ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง?

คู่สมรสและบุตรที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้ บุตรที่สามารถเข้าร่วมได้ต้องมี

 • อายุน้อยกว่า 22 ปี
 • และต้องยังไม่มีคู่สมรสหรือคู่ครอง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโปรแกรม SUV มีอะไรบ้าง?

สิทธิ์ในการมีถิ่นที่อยู่ถาวรในแคนาดาสามารถใช้สิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายดังนี้

 • สิทธิ์ในการอาศัยอยู่ ทำงาน และศึกษาที่ไหนก็ได้ในแคนาดาอย่างถาวร
 • สิทธิ์ในการรับผลประโยชน์ที่มีในสังคม รวมถึงสิทธิ์ดูแลการรักษาพยาบาลของรัฐบาล
 • สิทธิ์ในการยื่นสมัครเป็นพลเมือง เมื่อตรงตามเงื่อนไข
 • สิทธิ์ในการได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายของแคนาดาและตามฎบัตรสิทธิและเสรีภาพของแคนาดา
ขั้นตอนการดำเนินงานโดยทั่วไปของ business incubator stream?
 1. Business incubator ที่กำหนดไว้ต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้จากธุรกิจที่ผู้สมัครเสนอไว้ ว่าตรงตามเงื่อนไข
 2. ผู้สมัครต้องลงนามเพื่อยืนยันว่าตนมีความตั้งใจในการเข้าร่วมโปรแกรม Incubation ของ business incubator ที่กำหนดไว้
 3. ส่งเอกสารสำหรับการทำ work permit และการขอสิทธิ์การมีถิ่นที่อยู่ถาวร
 4. หลังจากwork permit ได้รับการอนุมัติ ผู้สมัครต้องเดินทางไปยังประเทศแคนาดาเพื่อเปิดใช้สิทธิ์ work permit และทำงานร่วมกับ business incubator ในเรื่องของกิจการที่ได้เสนอไว้
 5. เมื่อสิทธิ์การมีถิ่นที่อยู่ถาวรได้รับการอนุมัติ ผู้สมัครและครอบครัวที่อยู่ภายใต้การดูแลจะได้รับสถานะการมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศแคนาดา
ระยะเวลาในการดำเนินการปกติ?
 • 6-8 อาทิตย์สำหรับการสำเร็จจากโปรแกรม Accelerator
 • 6-8 อาทิตย์สำหรับการดำเนินการ work permit
 • 12-16 เดือนสำหรับการดำเนินการเรื่องสิทธิ์การมีถิ่นที่อยู่ถาวร
จำเป็นต้องเดินทางเพื่อไปพำนักอยู่ที่ประเทศแคนาดาระหว่างการดำเนินการของโปรแกรมหรือไม่?

ไม่มีเงื่อนไขในการพำนักอาศัยในช่วงของการดำเนินการ อย่างไรก็ตามผู้สมัครต้องมีการดำเนินการและการบริหารจัดการจากในประเทศแคนาดา และสำหรับฝ่ายหรือส่วนที่สำคัญต้องมีการดำเนินการจากในประเทศแคนาดา ดังนั้นผู้สมัครอาจต้องพำนักในแคนาดาเพื่อดำเนินการตามเงื่อนไข

จำเป็นต้องแสดงที่มาของแหล่งรายได้สำหรับ SETTLEMENT FUNDS หรือเงินทุนที่นำมาใช้ในธุรกิจหรือไม่?

ไม่จำเป็น ผู้สมัครจำเป็นต้องแสดงว่ามีเงินทุนเพียงพอในการลงทุน ไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานที่มาของแหล่งเงิน

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ