CYPRUS

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • เป็นสมาชิกในกลุ่มสหภาพยุโรป
 • ผู้ยื่นสมัครสามารถอาศัย ท่องเที่ยว ทำงาน และเรียนได้ทุกประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป
 • คู่สมรสและบุตรภายใต้การดูแลอายุถึง 28 ปี ที่ยังมีสถานะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้
 • พ่อแม่ที่อยู่ภายใต้การดูแลสามารถเข้าร่วมโครงการได้
 • มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สถานที่สวยงามและมีมาตราฐานการครองชีพสูง
 • ไซปรัสยอมรับการถือ 2 สัญชาติ
 • ผู้ถือสัญชาติไซปรัสสามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากกว่า 170 ประเทศทั่วโลก รวมถึง สหราชอาณาจักร แคนนาดา ฮ่องกง สิงคโปร์ นิวซีแลนด์
 • มีค่าครองชีพแบบสมเหตุสมผล
 • มีสังคมที่มีทักษะความสามารถ การศึกษา และความหลากหลายทางสังคม
 • สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาและการรักษาพยาบาลที่มีมาตราฐานสูง

ทางเลือกสำหรับการลงทุน

 • ลงทุนขั้นต่ำ 2 ล้านยูโร ในบ้านเดี่ยวโดยได้สิทธิ์พำนักอาศัยถาวร หรือ
 • ในกรณีที่ที่อยู่อาศัยเคยใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์สำหรับ CIP เงินลงทุนขั้นต่ำจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.5 ล้านยูโร*
 • การลงทุนขั้นต่ำ 2 ล้านยูโร ในอสังหาริมทรัพย์หลากหลายยูนิต โดยต้องมีอสังหาริมทรัพย์สำหรับอยู่อาศัยอย่างน้อย 1 หลังที่มีมูลค่าขั้นต่ำ 500,000 ยูโร โดยได้สิทธิ์พำนักอาศัยถาวร หรือ
 • การลงทุนขั้นต่ำ 2 ล้านยูโร ในอสังหาริมทรัพย์เชิงพานิชย์หรืออื่นๆ โดยต้องมีอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 1 ยูนิตที่มีมูลค่าขั้นต่ำ 500,000 ยูโร โดยได้สิทธิ์พำนักอาศัยถาวร และ
 • การบริจาคเริ่มต้นที่ 75,000 ยูโร ให้แก่มูลนิธิวิจัยและนวัตกรรม และ ให้บริษัทพัฒนาที่ดินแห่งไซปรัส 75,000 ยูโร *
 • ผู้ปกครองที่อยู่ในความอุปการะต้องถือทรัพย์สินหนึ่งรายการโดยมีมูลค่าขั้นต่ำ 500,000 ยูโร โดยได้รับสิทธิ์การเป็นผู้พำนักอาศัยถาวร หรือถือหุ้นแบ่งจากการอยู่อาศัยถาวรด้วยมูลค่าขั้นต่ำ 500,000 ยูโร
 • ทรัพย์สินที่มีการลงทุนสามารถปล่อยเช่าเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่นักลงทุน

 

เงื่อนไข

 • ไม่มีข้อกำหนดด้านภาษา การศึกษา หรือ อายุ
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • อายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป
 • ผู้ยื่นสมัครและสมาชิกครอบครัวต้องถือเชงเก้นวีซ่า
 • ผู้ยื่นสมัครต้องลงทุนขั้นต่ำเป็นจำนวน 2 ล้านยูโร ในประเทศไซปรัส
 • ผู้ยื่นสมัครต้องซื้อและถือครองทรัพย์สินที่อยู่อาศัยในประเทศไซปรัสเป็นมูลค่าขั้นต่ำ 500,000 ยูโร โดยได้รับการปฏิบัติเสมือนผู้พำนักอาศัยถาวรเพื่อรักษาความเป็นพลเมืองไว้

**มีผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • ผู้ยื่นสมัครและผู้อยู่ภายใต้การดูแลต้องเดินทางมายังไซปรัสอย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อกล่าวคำปฏิญาณและรับสัญชาติ
 • เมื่อผู้ยื่นสมัครได้รับหนังสือยืนยันการเป็นพลเมือง บุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแล (คู่สมรส บุตรอายุได้ถึง 28 ปี และพ่อแม่ที่อยู่ภายใต้การดูแล) สามารถยื่นขอสัญชาติได้
 • ในการรักษาสิทธิ์การเป็นพลเมือง ผู้ยื่นสมัครต้อง
  • ถือครองทรัพย์สินที่ลงทุนไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี*
  • สถานการณ์เป็นผู้พำนักอาศัยถาวรต้องมีมูลค่าการลงทุนอย่างน้อย 500,000 ยูโร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ทรัพย์สินที่ถือครองสามารถขายต่อได้หลังจากถือครองไว้ 5 ปี

 

คำถามที่พบบ่อย

โปรแกรมการลงทุนในประเทศไซปรัสคืออะไร?

โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติในประเทศไซปรัส เปิดโอกาสให้บุคคลและครอบครัวของบุคคลนั้นๆ สามารถถือครองสัญชาติและหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) โดยผ่านการลงทุนที่ได้รับการยินยอมและการบริจาคให้แก่ประเทศไซปรัส

ทางเลือกในการลงทุนมีดังนี้

 1. การบริจาคให้กับประเทศไซปรัส
  1. บริจาคเงินจำนวน 75,000 ยูโร ให้แก่ มูลนิธิเพื่องานวิจัยและนวัตกรรม
  2. บริจาคเงินจำนวน 75,000 ยูโร ให้แก่ บริษัทพัฒนาที่ดินของไซปรัส
 2. การลงทุน (เลือกเพียง 1 ตัวเลือกตามจำนวนตัวเลือกที่เขียนไว้ หมายเหตุจำนวนเงินลงทุนดังกล่าวยังไม่รวมค่า VAT)
  1. อสังหาริมทรัพย์
   1. ลงทุนจำนวน 2,000,000 ยูโร สำหรับการซื้อหรือการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ ต้องถือครองทรัพย์สินนี้เป็นระยะเวลาขั้นต่ำ 5 ปี
   2. ลงทุนจำนวน 2,500,000 ยูโร สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ภายใต้โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติ ต้องถือครองทรัพย์สินนี้เป็นระยะเวลาขั้นต่ำ 5 ปี
  2. ซื้อและก่อตั้ง หรือมีส่วนร่วมในธุรกิจ/บริษัทของพลเมืองประเทศไซปรัส
   1. ลงทุนจำนวน 2,000,000 ยูโร สำหรับการซื้อหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจ/บริษัท ที่มีการจัดตั้งหรือดำเนินการมาก่อนแล้วในประเทศไซปรัส จำเป็นต้องมีหลักฐานการยืนยันตัวตนและต้องมีพนักงานที่เป็นพลเมืองของไซปรัสจำนวน 5 คน
  3. การลงทุนในการลงทุนในกองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก (alternative investment funds) หรือสินทรัพย์ทางการเงิน
   1. ลงทุนจำนวน 2,000,000 ยูโร สำหรับการซื้อยูนิตของกองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก หรือสินทรัพย์ทางเลือกของผู้ประกอบการ/องค์กรที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของไซปรัส
  1. รวมตัวเลือกในการลงทุน
   1. ลงทุนจำนวน 2,000,000 ยูโร ในตัวเลือกการลงทุนแบบรวม

เงื่อนไข

 • ผู้ยื่นสมัครต้องซื้อและถือครองทรัพย์สินที่อยู่อาศัยในประเทศไซปรัสเป็นมูลค่าขั้นต่ำ 500,000 ยูโร (รวม VAT)
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ผู้ยื่นสมัครต้องถือเชงเก้นวีซ่า
 • ต้องไม่เคยมีการถูกปฎิเสธจากการยื่นสมัครในโปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติ หรือต้องไม่มีรายชื่ออยู่ในการสั่งระงับการดำเนินการทางทรัพย์สินภายในสหภาพยุโรปเนื่องจากต้องโทษ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ การตรวจสอบที่มาของแหล่งเงินได้ และค่าธรรมเนียนรัฐบาล เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งไม่รวมกับจำนวนเงินลงทุนที่อ้างอิงข้างต้น กรุณาเปรียบเทียบจากตารางค่าธรรมเนียมไซปรัสล่าสุดเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและการปรับใช้

ผู้ใดที่สามารถยื่นสมัครโปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติ?

ผู้ที่ยื่นสมัครต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีประวัติอาชญากรรม และลงทุนในตัวเลือกการลงทุนอย่างน้อย 1 ตัวเลือก

ผู้ที่มีความเสี่ยง จะไม่สามารถยื่นสมัครในโปรแกรมนี้ได้ โดยผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจะมีลักษณะดังนี้

 • บุคคลที่มีสภาพทางการเมือง โดยที่ (1) ยังดำรงอยู่ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการเมือง (2) ดำรงอยู่ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
 • มีการตรวจสอบความผิดทางอาชญากรรม แต่ยังไม่ถูกจับกุม ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ และจำเลยอยู่ในสถานะรอการพิจารณาคดี และ/หรือ ถูกสืบหาจากตำรวจสากลภาคพื้นยุโรป หรือ องค์การตำรวจสากล
 • ได้รับคำติดสินให้จำคุกด้วยข้อหาร้ายแรงและจัดตั้งให้บทลงโทษ หรือคำตัดสินโทษไม่แสดงในประวัติอาชญากรรม
 • มีส่วนเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่ได้รับการสั่งห้ามโดยสหภาพยุโรป โดนต้องโทษโดยประเทศนอกสหภาพยุโรป หรือโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ยื่นสมัครหลักที่ผู้ใดสามารถยื่นสมัครได้?
 • คู่สมรสของผู้ยื่นสมัครหลัก
 • บุตรภายใต้การดูแลของผู้ยื่นสมัครหลักที่อายุถึง 28 ปี
  • มีหลักฐานการเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาสำหรับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท โดยมีช่วงอายุระหว่าง 18 – 28 ปี
  • บุตรที่ศึกษาอยู่ในโครงการคุณวุฒิวิชาชีพไม่สามารถเข้าร่วมได้ อาทิเช่น วิชาชีพบัญชี ทนาย เป็นต้น
 • บุตรที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ยื่นสมัครหลักที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปี
 • พ่อแม่ของผู้ยื่นสมัครหลัก
  • ต้องถือสิทธิ์การเป็นผู้พำนักถาวรโดยมีมูลค่าลงทุนขั้นต่ำ 500,000 ยูโร บวก VAT หรือลงทุนร่วมกับผู้สมัครหลักในการลงทุนเพื่อถิ่นที่อยู่ถาวรเป็นมูลค่าขั้นต่ำ 1,000,000 ยูโร บวก VAT
ประโยชน์ของการเป็นพลเมืองในประเทศไซปรัสมีอะไรบ้าง?

ผู้ถือสัญชาติไซปรัสสามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากกว่า 170 ประเทศทั่วโลก รวมถึง สหราชอาณาจักร แคนนาดา ฮ่องกง สิงค์โปร์ นิวซีแลนด์ ผู้ยื่นสมัครสามารถอาศัย ท่องเที่ยว ทำงาน และเรียนได้ทุกประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป

ไซปรัสยอมรับการถือ 2 สัญชาติ สามารถถือครองสัญชาตินี้ได้ตลอดชีพ และสามารถส่งต่อไปยังรุ่นต่อๆไปได้

ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการดำเนินการ?

ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ 12 เดือน

จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังประเทศไซปรัสหรือพักอาศัยอยู่ที่นั่นในระหว่างการดำเนินการทางเอกสารหรือไม่?

ใช่ ผู้ยื่นสมัครจำเป็นต้องเดินทางไปยังประเทศไซปรัสเป็นจำนวนอย่างน้อยสองครั้ง เพื่อ (1) ส่งเอกสารในการยื่นสมัครและทำ biometric สำหรับการยื่นขอสิทธิ์การเป็นผู้พำนักอาศัยถาวร (2) การทำ biometric สำหรับการรับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของประเทศไซปรัส

ผู้ยื่นสมัครไม่จำเป็นต้องอยู่อาศัยในประเทศไซปรัสเพื่อสิทธิ์ในการได้รับสัญชาติ

The applicant is not required to reside in Cyprus prior to obtaining citizenship.

จำเป็นต้องแสดงแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการลงทุนไหม?

ผู้ยื่นสมัครจำเป็นต้องแสดงแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการลงทุน เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นนี้จะขึ้นอยู่แหล่งที่มาแต่ละแหล่ง

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ