FRANCE

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

 • สามารถขอรับบัตรการอยู่อาศัยใหม่ได้ทุก 4 ปี
 • ผู้อยู่ภายใต้การปกครอง: คู่สมรส & บุตรอายุต่ำกว่า 18 สามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้
 • สิทธิ์ทำงานในฝรั่งเศส
 • ไม่ต้องการความชำนาญด้านภาษา
 • สิทธิ์เดินทางเข้า-ออกฝรั่งเศสสำหรับ 4 ปี
 • สามารถเดินทางในประเทศในกลุ่มเช้งเก้นได้อย่าง (26 ประเทศ) สำหรับระยะเวลา 6 เดือน/ปี
 • สามารถเดินทางไปเขตที่อยู่ภายใต้ฝรั่งเศสได้
 • สิทธิ์ขอยื่นรับการอยู่อาศัยถาวรและ/หรือสิทธิ์พลเมืองหลังจาก 5 ปี
 • สามารถมีสิทธิ์เข้าถึงการศึกษาและระบบสุขภาพของรัฐฟรี
 • การดำเนินการแบบรวดเร็ว

การลงทุน

 • ความตั้งใจที่จำลงทุน 300,000 ยูโร ในโครงการที่จำนงค์
 • ความตั้งใจที่จะสร้างหรือรักษางานสำหรับคนท้องถิ่นภายใน 4 ปี
 • ปฏิบัติตามความจำนงค์ที่ตั้งไว้ในแผนธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติ

เงื่อนไข

 • แผนธุรกิจ/ การวิเคราะห์ทางการตลาดที่สมบูรณ์
 • เงื่อนไขด้านเงินลงทุนที่จำกัด
 • ก่อตั้งนิติบุคคล หรือ ซื้อ/ถือครองบริษัทที่มีอยู่ในประเทศ
 • ถือครองอย่างน้อย 10% เป็นอัตราดอกเบี้ยในบริษัทนั้น
 • เงื่อนไขการอยู่อาศัย: ขึ้นอยู่กับกรณีนั้นๆ
 • ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์หลัก: 18 ปีบริบูรณ์
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • ส่งคำขอได้ที่ สถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่
 • เวลาในการดำเนินการ: 45 วัน
 • เมื่อได้รับการอนุมัติคำขอ ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์และผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองจะได้รับวีซ่าการอยู่อาศัยแบบ 3 เดือน
 • ยื่นขอรับสิทธิ์และผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองต้องเดินทางเข้าฝรั่งเศสภายในเวลานั้น
 • เจ้าพนักงานออก Passport Talent ภายในหนึ่งเดือนของการเข้า
 • Passport Talent มีระยะเวลา 4 ปี

คำถามที่พบบ่อย

เงินลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่?

มี 2 ตัวเลือก

ตัวเลือกที่ 1: ประเภทผู้ก่อตั้ง (Founders)

ภายใต้ประเภทนี้ ไม่มีเงินทุนขั้นต่ำในการลงทุน การลงทุนประเภทนี้จะเหมือนการลงทุนในโปรแกรม SUV ของแคนาดา ผู้สมัครต้องได้รับใบรับรองจากFrench Tech incubatorแน่นอนว่าการลงทุนในมูลค่ามากจะมีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับincubator และFrench Authorities ที่สำคัญที่สุด โครงการต้องเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม

ตัวเลือกที่ 2: ประเภทนักลงทุน (Investors)

เงินลงทุนขั้นต่ำ300,000 ยูโร ต้องถูกโอนมายังประเทศฝรั่งเศสโดยผู้สมัครหรือบริษัทของผู้สมัคร เงื่อนไขที่สำคัญคือต้องแสดงให้French Authoritiesเห็นว่าการลงทุนนี้จะสามารถสร้างงานสำหรับเศรษฐกิจในฝรั่งเศสได้เนื่องจากไม่มีการกำหนดภายใต้กฎหมายของฝรั่งเศส แต่เราแนะนำให้การลงทุนนี้สร้างงานอย่างน้อย 4 งาน

มีเงื่อนไขกำหนดด้านอายุของผู้สมัครหรือไม่?

ผู้สมัครหลักต้องมีอายุ 18 ปีหรือมากกว่า

จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการบริการหรือการศึกษาหรือไม่?

ใช่

มีเงื่อนไขกำหนดในเรื่องของรายได้สุทธิหรือมูลค่าทรัพย์สินขั้นต่ำหรือไม่?

ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานความมั่นคงของเงินทุนที่จะลงทุนและอาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส

หากถือบัตรผู้มีสิทธิ์พำนักอาศัย ผู้ถือสามารถเดินทางไปยังประเทศใดโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้บ้าง?

ผู้ถือบัตรผู้มีสิทธิ์พำนักอาศัยสามารถเดินทางไปยัง

 • ประเทศกลุ่มเชงเก้น
 • แผนกต่างประเทศของฝรั่งเศส: กวาเดอลูป มาร์ตินีก เกาะเรอูนียง มายอต
 • แซงปีแยร์และมีเกอลง
ครอบครัวของผู้สมัครสามารถได้รับสิทธิประโยชน์จากโปรแกรม Talent Passport หรือไม่?

ใช่ คู่สมรสและบุตรที่อยู่ภายใต้การดูแลที่มาอายุน้อยกว่า 18 ปี รวมถึงบุตรที่รับมาเลี้ยง

ผู้สมัครสามารถให้พ่อแม่เข้าร่วมได้หรือไม่?

ไม่ได้ เฉพาะคู่สมรสและบุตรจะได้รับบัตรผู้มีสิทธิ์พำนักอาศัย

หากบุตรที่อยู่ภายใต้การดูแลมีอายุระหว่าง 18-25 ปี ยังและคงสถานะนักศึกษาอยู่ สามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้หรือไม่?

ไม่ได้ บุตรที่เข้าร่วมได้ต้องมีอายุต่ำกว่า 18 ปี

มีเงื่อนไขด้านภาษาหรือไม่?

ไม่มี โปรแกรม Talent Passport ไม่มีเงื่อนไขด้านภาษาใดๆ

บัตรการมีสิทธิ์พำนักอาศัยสามารถใช้ได้ถึง 4 ปี จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น?

ผู้สมัครต้องต่ออายุบัตรซึ่งสามารถต่ออายุได้ง่ายหากผู้สมัครสามารถยืนยันได้ว่ามีการใช้เงินลงทุนไปแล้วและเงื่อนไขในการสร้างงานตรงตามที่กำหนด และกิจกรรมในบริษัทยังคงดำเนินอยู่

ผู้สมัครได้รับสิทธิประโยชน์ในการสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาจากการถือสิทธิ์พำนักอาศัยหรือไม่ มีสิทธิพิเศษทางสังคมอย่างไรบ้าง?

ใช้ ได้รับสิทธิประโยชน์บางอย่างเหมือนพลเมือง เช่นการสนับสนุนด้านการคุ้มครองทางสังคม ค่ารักษาพยาบาลและการศึกษา

รัฐบาลต้องรับรู้ถึงโครงการก่อนใช่หรือไม่?

สำหรับประเภทผู้ก่อตั้ง (Founders)

ใช่ incubator จะทำการส่งเงื่อนไขการสนับสนุนไปยังกระทรวงการคลังเพื่อยืนยันว่า incubator ได้ทำการตอบรับผู้สมัครและและมีมุมมองด้านการลงทุนที่เกี่ยวกับนวัตกรรม การตอบรับจากกระทรวงการคลังหรือกระทรวงกรมแรงงานจะเรียกร้องให้ส่งใบสมัครไปยังกงสุลท้องถิ่น

ประเภทนักลงทุน (Investors)

สถานกงสุลจะมองหาความเห็นจากทั้งกระทรวงการคลังหรือกระทรวงกรมแรงงาน ความคิดเห็นนี้ไม่ได้มีการผูกมัดกงสุล

การลงทุนจำเป็นต้องลงทุนโดยตรงหรือไม่?

ภายใต้ประเภทของผู้ก่อตั้ง การลงทุนต้องลงทุนโดยตรงในธุรกิจที่ได้ระบุไว้
ภายใต้ประเภทผู้ลงทุน การลงทุนต้องลงทุนโดยหรือหรือโดยบริษัท ที่ผู้สมัครต้องถือหุ้นอย่างน้อย 30%

ผู้สมัครสามารถลงทุนในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่แล้วหรือสามารถก่อตั้งบริษัทใหม่ได้?

สามารถทำได้ทั้งสองตัวเลือก

สามารถยื่นขอสิทธิ์การเป็นพลเมืองได้หรือไม่? หากได้ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง?

สามารถยื่นขอสัญชาติได้หลังจาก 5 ปี ถ้าหาก

 • ผู้สมัครต้องให้ประเทศฝรั่งเศสเป็นสถานที่หลักในการพำนักอาศัยเป็นระยะเวลา 5 ปี ต่อเนื่อง ที่อยู่หลักคือที่อยู่ที่เป็นที่พักอาศัยประจำ
 • ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวันได้ และสามารถเข้ากับสังคมของฝรั่งเศสได้
 • ผู้สมัครไม่มีประวัติอาชญากรรม

ข้อสำคัญ

 • พลเมืองเป็นการได้รับการตัดสินใจอย่างเต็มรูปแบบจากการปกครองของฝรั่งเศส
 • คุณสมบัติของสมาชิกในครอบครัวที่สามารถยื่นขอสัญชาติต้องมีเงื่อนไขเดียวกัน

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ