GRENADA

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • การดำเนินการที่เร็ว
 • บุตรอายุต่ำกว่า 30 ปี สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้
 • ครอบครัวอายุมากกว่า 55 ปี สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้
 • พี่น้องที่ยังไม่สมรส และไม่มีบุตรของผู้ยื่นขอสมัครรับสัญชาติ และ/หรือ คู่สมรส สามารถยื่นสมัครขอสัญชาติได้
 • ผู้ซื้อคนที่สองของอสังหาริมทรัพย์สามารถขอรับรับสิทธิ์พลเมืองได้ภายใต้เงื่อนไข
 • ผู้ถือสัญชาติเกรนาดาสามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากกว่า 140 ประเทศ รวมถึง จีน บราซิล สหราชอาณาจักร รัสเซีย และ ประเทศในกลุ่มเชงเก้น
 • ไม่มีเงื่อนไขในการอาศัยอยู่
 • ไม่มีการสัมภาษณ์
 • ไม่มีภาษีสำหรับรายได้ทั่วโลก
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษ

ทางเลือกสำหรับการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์

 • ลงทุนขั้นต่ำ 350,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล
 • ต้องถือครองทรัพย์สินที่ลงทุนนั้นไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การตรวจสอบมูลค่าธุรกิจ ค่าสมัคร ค่าดำเนินการ และ ค่าธรรมเนียมรัฐอื่นๆ

กองทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงแห่งชาติ หรือ National Transformation Fund

 • 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับผู้สมัครหนึ่งท่าน) เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเกรนาดาและโครงสร้างพื้นฐาน
 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การตรวจสอบมูลค่าธุรกิจ ค่าสมัคร ค่าดำเนินการ และ ค่าธรรมเนียมรัฐอื่นๆ

เงื่อนไข

 • อายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ได้รับการตรวจทางการแพทย์เรียบร้อยแล้ว
 • สมัครผ่านตัวแทนที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลแล้วเท่านั้น

ขั้นตอนดำเนินการ

 • ส่งแบบฟอร์มที่กรอกสมบูรณ์ และ เอกสารที่จำเป็น
 • ชำระค่าสมัครและการตรวจสอบมูลค่าธุรกิจ
 • มีการดำเนินการตรวจสอบมูลค่าอย่างเรียบร้อย
 • ทางกรรมการของการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติเกรนาดาจะผสานงานกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
 • กระบวนการตัดสินใจใช้เวลาภายใน 60 วันทำการ หลังจากวันที่ได้ทำการสมัครและส่งเอกสารอย่างเป็นทางการ
 • โอนจำนวนเงินสำหรับลงทุนไปยังเกรนาดา
 • ได้รับเอกสารฉบับการเป็นสัญชาติเกรนาดาภายในหนึ่งเดือน หลังจากมีการลงนามการได้รับเอกสารและทำการลงทุนเรียบร้อยแล้ว

คำถามพี่พบบ่อย

โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติคืออะไร?

โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติในประเทศเกรนาดา เปิดโอกาสให้บุคคลและครอบครัวของบุคคลนั้นๆ สามารถถือครองสัญชาติและหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) โดยผ่านการลงทุนที่ได้รับการยินยอมและการบริจาคให้แก่ประเทศเกรนาดา

ทางเลือกในการลงทุนมีดังนี้

กองทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงแห่งชาติ (National Transformation Fund)

 • ลงทุนในจำนวน 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้สมัครหลัก
 • ลงทุนในจำนวน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้สมัครหลัก + 1 ท่าน หรือ ครอบครัวที่มีสมาชิก 4 คน (25,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลที่เพิ่มขึ้นต่อ 1 คน)

อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)

 • ลงทุนในจำนวน 220,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในโครงการที่ได้รับการอนุมัติที่อยู่ในภาคของที่พักสำหรับการท่องเที่ยว และต้องถือครองสิทธิ์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี
 • ลงทุนในจำนวน 350,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติ และต้องถือครองสิทธิ์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ การตรวจสอบที่มาของแหล่งเงินได้ และค่าธรรมเนียนรัฐบาล เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งไม่รวมกับจำนวนเงินลงทุนที่อ้างอิงข้างต้น กรุณาเปรียบเทียบจากตารางค่าธรรมเนียมประเทศในแถบแคริบเบียนล่าสุดเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและการปรับใช้

ผู้ใดที่สามารถยื่นสมัครโปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติ?

ผู้ที่ยื่นสมัครต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีประวัติอาชญากรรม และลงทุนในตัวเลือกการลงทุนอย่างน้อย 1 ตัวเลือก

ผู้ที่ไม่สามารถยื่นสมัครมีลักษณะดังนี้

 • ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในการยื่นสมัคร
 • ถูกตัดสินว่ากระทำความผิด ไม่ว่าจะในประเทศใดก็ตาม ซึ่งมีโทษสูงสุดจนทำให้ต้องจำคุกเป็นระยะมากกว่า 6 เดือน (เว้นแต่ว่าจะได้รับการอภัยโทษ)
 • เป็นผู้กระทำผิดในขั้นตอนการสืบสวนอาชญากรรม
 • เป็นบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติประเทศเกรนาดา หรือประเทศใดก็ตาม
 • เป็นบุคคลที่เข้าร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่ส่งผลต่อการเสียงชือเสียงของประเทศเกรนาดา
 • ผู้สมัครต้องไม่เคยถูกปฏิเสธการขอวีซ่าจากประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าของเกรนาดา และต้องไม่เคยถูกปฏิเสธการขอวีซ่าจากประประเทศเกรนาดา
ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ยื่นสมัครหลักที่ผู้ใดสามารถยื่นสมัครได้?
 • คู่สมรสของผู้ยื่นสมัครหลัก
 • บุตรภายใต้การดูแลของผู้ยื่นสมัครหลักที่อายุถึง 30 ปี
 • พ่อแม่หรือปู่ย่าตายายที่ยังอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ยื่นสมัครหลัก
 • พี่น้องที่มีสถานะภาพโสด และพี่น้องที่ไม่มีบุตรของผู้ยื่นสมัครหลัก/คู่สมรส ที่มาอายุอย่างน้อย 18 ปี
 • บุตรที่กำเนิดภายในระยะเวลา 12 เดือนสามารถขอสัญชาติได้
ประโยชน์ของการเป็นพลเมืองในประเทศแอนติกาและบาร์บูดามีอะไรบ้าง?

หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของเกรนาดาอนุญาตให้สามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากกว่า 140 ประเทศ รวมถึง จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร และประเทศในสหภาพยุโรป

เกรนาดายอมรับการถือสองสัญชาติ และสัญชาติสามารถถือครองได้ตลอดชีพ และสามารถส่งต่อให้สมาชิกรุ่นที่ 2 (บุตรต้องกำเนิดหลังจากเอกสารได้รับการอนุมัติ) และสมาชิกรุ่นที่ 3 (ไม่สามารถยื่นสมัครได้ทันที ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนั้นๆ)

พลเมืองของเกรนาดาสามารถยื่นขอ E-2 วีซ่าของประเทศสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่?

สามารถยื่นขอได้ E-2 วีซ่าอนุญาตให้นักลงทุนจากต่างชาติสามารถพำนักอาศัยและทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ และสามารถยืดระยะเวลาได้อย่างไม่มีกำหนด E-2 วีซ่าสามารถยื่นขอได้เฉพาะพลเมืองของประเทศที่มีการทำสนธิสัญญาระหว่างกันเท่านั้น เกรนาดาคือประเทศหนึ่งในนั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้

ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการดำเนินการ?

ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ 6 เดือน

 

จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังประเทศไซปรัสหรือพักอาศัยอยู่ที่นั่นในระหว่างการดำเนินการทางเอกสารหรือไม่?

ไม่ ผู้ยื่นสมัครไม่จำเป็นต้องเดินทางหรือเข้าพำนักอาศัยในประเทศเกรนาดาก่อนที่จะได้รับสัญชาติ

 

จำเป็นต้องแสดงแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการลงทุนไหม?

ใช่ ผู้ยื่นสมัครจำเป็นต้องแสดงแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการลงทุน เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นนี้จะขึ้นอยู่แหล่งที่มาแต่ละแหล่ง

ผู้สมัครสามารถใช้เงินที่ได้รับจากเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวสำหรับการลงทุนได้ไหม?

ผู้สมัครสามารถใช้เงินลงทุนที่ได้จากเพื่อนหรือครอบครัวในการลงทุนได้ โดยส่วนมากแล้ว เอกสารเพิ่มเติมจะทำการขอจากผู้ที่ช่วยสนับสนุนในก้อนเงินลงทุนนั้นๆ ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นนี้จะขึ้นอยู่แหล่งที่มาแต่ละแหล่ง

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ