MALTA

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • สิทธิ์พลเมืองแบบสมบูรณ์ตลอดชีพที่สามารถส่งต่อไปให้รุ่นต่อไปได้
 • สมาชิกของของสหภาพยุโรปและประเทศในกลุ่มเชงเก้น
 • ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์สามารถอาศัยอยู่ เดินทาง ทำงาน เรียน และ ซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ไหนก็ได้ใน 28 ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป
 • ผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองจนถึงอายุ 26 ปีที่ยังไม่สมรสสามารถเข้าร่วมรายการได้
 • พ่อแม่ที่อยู่ภายใต้การปกครองของผู้ลงทุนและคู่สมรสสามารถเข้าร่วมรายการได้
 • ปู่ย่าตายายที่อยู่ภายใต้การปกครองของผู้ลงทุนและคู่สมรสสามารถเข้าร่วมรายการได้
 • มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 • มีภูมิอากาศที่ดี
 • สามารถเดินทางแบบไม่ต้องขอวีซ่าได้มากกว่า 180 ประเทศ รวมถึง สหราชอาณาจักร, สหภาพยุโรป และ สหรัฐอเมริกา (eTA)
 • มั่นคงและปลอดภัยด้วยอัตราอาชญากรรมที่ต่ำ
 • เขตอำนาจศาลที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและภาษีสูง
 • สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • การเข้าถึงระบบการศึกษาและสุขภาพของรัฐแบบฟรี

การลงทุน

ผู้ลงทุนต้องทำการลงทุนใน 3 รายการนี้

 • ทำการสนับสนุนที่ไม่สามารถขอเงินคืนได้จำนวนอย่างน้อย 650,000 ยูโร ให้กับกองทุนการพัฒนาและสังคมแห่งชาติ (NDSF))
 • ลงทุนในหนึ่งในอสังหาริมทรัพย์ในรายการนี้:
  • การลงทุนขั้นต่ำ 350,000 ยูโร ในอสังหาริมทรัพย์ (ต้องถือครองอย่างน้อย 5 ปี); หรือ
  • เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีค่าเช่าขั้นต่ำปีละ 16,000 ยูโร (เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี)
 • การลงทุนในสินค้าทางการเงินที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐ 150,000 ยูโร (ต้องถือครองอย่างน้อย 5 ปี)

เงื่อนไข

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า
 • สุขภาพแข็งแรง
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • แสดงหลักฐานของที่มาของเงินทุนที่จะใช้ลงทุน
 • ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการลงทุนทั้งหมด
 • หลักฐานของของการอยู่อาศัยในมอลตา
 • ต้องถือสถานะผู้อยู่อาศัยในมอลตาอย่างน้อย 12 เดือนก่อนที่จะได้สิทธิ์พลเมือง
 • ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมอย่างน้อย 50,000 ยูโร และใช้ได้ทั่วโลก

ค่าธรรมเนียม

 • การสนับสนุนทางการเงินให้ เอ็นดีเอสเอฟ:
  • 650,000 ยูโร — สำหรับผู้ยื่นขอรับสิทธิ์หลัก
  • 25,000 ยูโร — สำหรับคู่สมรส
  • 25,000 ยูโร — สำหรับผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
  • 50,000 ยูโร — สำหรับผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองที่อายุ18 ปี หรือ มากกว่า
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบมูลค่าทางธุรกิจ:
  • 7,500 ยูโร — สำหรับผู้ยื่นขอรับสิทธิ์หลัก
  • 5,000 ยูโร — สำหรับคู่สมรส
  • 3,000 ยูโร — สำหรับผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองที่อายุ 13-17 ปี
  • 5,000 ยูโร — สำหรับผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองที่อายุ18 ปี หรือ มากกว่า

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • การดำเนินการที่รวดเร็ว: ประมาณ 2 สัปดาห์สำหรับการอนุมัติการอยู่อาศัย และ 4 เดือนสำหรับการอนุมัติในกฎระเบียบของพลเมือง
 • ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์และผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองที่อยากขอยื่นรับสิทธิ์พลเมืองต้องเป็นผู้อยู่อาศัยในมอลตาประมาณ 1 ปี และ สามารถแสดงให้เห็นได้ถึงการสัมพันธ์ในมอลตา
 • ตามด้วยระยะเวลาการอยู่อาศัยขั้นต่ำ ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์และผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองจะได้รับสิทธิ์พลเมืองหลังจากนั้นประมาณ 6 เดือน

คำถามที่พบบ่อย

โปรแกรมการลงทุน MALTA INDIVIDUAL INVESTOR คืออะไร?

โปรแกรมการลงทุน Malta Individual Investor (“MIIP”) เปิดโอกาสให้บุคคลและครอบครัวสามารถถือครองสัญชาติและพาสปอร์ตของประเทศมอลตาได้อย่างถูกกฎหมายผ่านการลงทุนและการบริจาคในโปรแกรมนี้

ผู้สมัครต้องลงทุนใน 3 ตัวเลือก ดังนี้

 • การบริจาคโดยไม่ได้รับผลตอบแทนขั้นต่ำ 650,000 ยูโร ในกองทุนของรัฐบาล (National Development and Social Fund)
 • การลงทุนในสินทรัพย์ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง ดังนี้
  • ลงทุนขั้นต่ำ 350,000 ยูโร ในอสังหาริมทรัพย์ (ถือครองสิทธิ์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี) หรือ
  • เช่าสินทรัพย์ที่มีค่าเช่ารายปีขั้นต่ำอยู่ที่ 16,000 ยูโร (ถือครองสิทธิ์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี)
 • ลงทุนพันธบัตรรที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลที่มีมูลค่าขั้นต่ำ 150,000 ยูโร (ถือครองสิทธิ์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี)
บุคคลใดสามารถยื่นสมัครได้บ้าง?

เพื่อให้ผ่านเงื่อนไข ผู้สมัครต้องมี

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า
 • มีสุขภาพที่ดี
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • แสดงหลักฐานแหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการลงทุน
 • ต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขทุกประการ
 • แสดงหลักฐานการพำนักอาศัยในประเทศมอลตา
 • ถือสิทธิ์การพำนักอาศัยในมอลตาอย่างน้อย 12 เดือนก่อนยื่นสมัครขอสัญชาติ
 • มีประกันสุขภาพแบบสากลที่มีวงเงินรักษาอย่างน้อย 50,000 ยูโร

เงื่อนไขอื่นๆจะใช้สำหรับผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้สมัครหลัก

ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลต้องมีคุณสมบัติใดจึงสามารถยื่นสมัครได้?

ผู้สมัครหลักสามารถยื่นสมัครให้กับผู้ที่อยู่ภายใต้การดูอย่าง

 • คู่สมรสของผู้สมัครหลักที่ผ่านการแต่งงานแล้วหรือมีความสัมพันธ์หรือสถานะที่เหมือนหรือคล้ายกับการแต่งงาน
 • บุตร รวมถึงบุตรที่รับมาเลี้ยงของผู้สมัครหลัก ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี
 • บุตรของผู้สมัครหลัก หรือของคู่สมรส ที่มีอายุระหว่าง 18-26 ปี และยังไม่ได้สมรสและมีหลักฐานแสดงว่ายังได้รับการดูแลจากทางผู้สมัครหลักอยู่
 • พ่อแม่หรือปู่ย่าตายายของผู้สมัครหลักหรือคู่สมรส ที่มีอายุมากกว่า 55 ปี และมีหลักฐานยืนยันว่ายังได้รับการดูแลจากผู้สมัครอยู่
 • บุตรของผู้สมัครหลักหรือคู่สมรส ที่อายุอย่างน้อย 18 ปี มีปัญหาทางร่างกายหรือสมองและยังอยู่ภายใต้การดูแลของผู้สมัคร
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีอะไรบ้าง?

สามารถเดินทางแบบไม่ต้องขอวีซ่าได้มากกว่า 180 ประเทศ รวมถึง สหภาพยุโรป แคนาดา สหรัฐอเมริกา (eTA) และ สิงคโปร์ สามารถพำนักอาศัย ทำงาน ศึกษาและท่องเที่ยวได้ในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป

สามารถถือสองสัญชาติได้ สัญชาติสามารถถือครองได้ตลอดชีพและสามารถส่งต่อรุ่นสู่รุ่น

ระยะเวลาในการดำเนินการโดยปกติ?

ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ 13-18 เดือน

จำเป็นต้องเดินทางหรือพำนักอาศัยในมอลตาในระหว่างการยื่นสมัครสัญชาติหรือไม่?

ใช่ ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องเดินทางมาพำนักอาศัยอยู่ในมอลตาเป็นระยะเวลา 1 ปีเต็มเพื่อให้ตรงตามเงื่อนไข แต่ผู้สมัครสามารถทำgenuine link กับมอลตาเพื่อเป็นหลักฐานแทนได้ ยกตัวอย่างเช่น ต้องเดินทางมายังมอลตาอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี หรือแสดงใบแจ้งหนี้ค้าน้ำและค่าไฟ หรือเป็นสมาชิกในคลับ มีส่วนร่วมกับการทำธุรกิจในมอลตาหรือกิจกรรมใกล้เคียง เราจะให้ความช่วยเหลือผู้สมัครเพื่อให้ตรงกับเงื่อนไขของมอลตา

Toggle title

โปรแกรมการได้มาซึ่งสัญชาติมอลตาที่ได้รับการอนุมัติจากทางคณะกรรมธิการยุโรปแล้ว ในการจัดตั้ง ‘genuine link’ ขึ้นระหว่างผู้สมัครและมอลตา

ผู้สมัครที่ไม่จำเป็นต้องเดินทาง/ย้ายหรืออาศัยอยู่ในมอลตาเป็นระยะเวลา 1 ปีเพื่อจัดตั้ง genuine link เงื่อนไขที่ได้รับการยอมรับในการจัดตั้ง genuine connection กับมอลตา รวมถึงการมีเบอร์โทรศัพท์ท้องถิ่น การบริจาคให้กับมูลนิธิ การเป็นสมาชิกในคลับท้องถิ่น หรือหน่วยงานมืออาชีพ กิจกรรมทางธุรกิจ และการมีส่วนร่วมในการทำบุญ

รัฐบาลจะทำการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้สมัครได้ทำการเสนอ genuine link กับมอลตาและสามารถได้รับการอนุมัติแล้ว

ใครสามารถเข้าร่วมในเงื่อนไขการพำนักอาศัยหรือ “GENUINE LINK” ได้บ้าง?

ผู้สมัครหลักเท่านั้น

จำเป็นต้องแสดงหลักฐานที่มาของแหล่งเงินลงทุนหรือไม่?

ใช่ ผู้สมัครหลักจำเป็นต้องแสดงหลักฐานที่มาของแหล่งเงินลงทุน ว่ามีเงินทุนพอสำหรับการลงทุน เอกสารที่เรียกขอจะขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของเงินทุน

ผู้สมัครหลักจำเป็นต้องเข้าภาษามอลตาและต้องมีการทำแบบทดสอบการเป็นพลเมืองในระหว่างการดำเนินการหรือไม่?

ไม่มีเงื่อนไขด้านภาษามอลตาในการโอนย้ายสัญชาติ และไม่มีแบบทดสอบสำหรับการยื่นสมัครสิทธิ์พลเมือง

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ