NEW ZEALAND

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • อายุวีซ่า: ไม่จำกัด
 • คู่สมรสและบุตรอายุ 24 ปี หรือ ต่ำกว่าสามารถเข้าร่วมรายการได้
 • สิ่งแวดล้อมที่ดี
 • มีกฎระเบียบที่มั่นคง
 • เป็นตำแหน่งที่สวยงามเต็มไปด้วยธรรมชาติและมีภูมิประเทศที่หลากหลายพร้อมทั้งยังมีมาตราฐานการครองชีพที่สูง
 • หนึ่งในระบบการศึกษาและระบบสุขภาพที่ก้าวหน้ามากที่สุด
 • สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • โอกาศที่จะยื่นขอรับสิทธิ์พลเมืองหลังจาก 5 ปี และ ตั้งใจจะอยู่อาศัยในนิวซีแลนด์

เงื่อนไขสำหรับทุนในการลงทุน

 • หลักฐานทางกฎหมายของการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินหรือทุน
 • มีทุนที่ปราศจากภาระผูกพันที่จะทำการลงทุน
 • เงินทุนสามารถโอนผ่านระบบธนาคารได้
 • การลงทุนที่สามารถปันผลเชิงพาณิชย์ได้
 • ลงทุนในสกุลเงินของนิวซีแลนด์
 • การลงทุนจะไม่ถูกใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล

เงื่อนไขทั่วไป

 • การลงทุนจำนวน 3 ล้าน ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ในการลงทุนที่ยอมรับได้อย่างน้อย 4 ปี; ไม่มีข้อกำหนดด้านจำนวนเงินลงทุนในการลงทุนแต่ละประเภท
 • การลงทุนสามารถลดได้เหลือ 2.5 ล้าน ดอลลาร์นิวซีแลนด์หากมีการลงทุนอย่างน้อย 1.5 ล้าน ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ลงทุนใน “การลงทุนเพื่อการเติบโต” เช่น อสังหาริมทรัพย์
 • ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ควรจะมีอายุ 65 หรือ ต่ำกว่า
 • แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอย่างน้อย 3 ปี
 • ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์และผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองอายุ 16 ปี หรือ มากกว่า ต้องผ่านเงื่อนไขภาษาอังกฤษ
 • ผ่านเงื่อนไขสุขภาพและบุคลิกภาพของนิวซีแลนด์
 • ระบบซึ่งยึดหลักคะแนน
 • การอยู่อาศัยอย่างน้อย 438 วัน ในระยะเวลา 4 ปี (จากเมื่อก่อน 146 วัน ในแต่ละปีที่ 2 3 และ 4) ถ้าลงทุนในการลงทุนเพื่อการเติบโตเป็นจำนวน 750,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
 • เมื่อระยะการลงทุน 4 ปีสิ้นสุด ต้องถือครองการลงทุน สำหรับโอกาสที่จะสามารถยื่นรับสิทธิ์สำหรับการได้รับวีซ่าผู้อยู่อาศัยถาวรสำหรับผู้ยื่นขอรับสิทธิ์และสมาชิกครอบครัวที่เข้าร่วมรายการ และ สิทธิ์พลเมืองในที่สุด

การลงทุนที่ยอมรับได้

 • พันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ ผู้มีอำนาจรัฐส่วนท้องถิ่น หรือ ธนาคารนิวซีแลนด์ที่ได้รับอนุญาต
 • หุ้นส่วนในบริษัทในนิวซีแลนด์ ของรัฐหรือเอกชนก็ได้
 • ทุนที่ทำการลงทุนโดยที่การลงทุนนั้นเกี่ยวข้องเป็นหุ้นส่วนทั้งหมดของบริษัทนิวซีแลนด์
 • โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยใหม่ ที่ได้รับการอนุมัติโดยเจ้าพนักงานที่มีอำนาจรัฐ
 • อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์
 • การลงทุนเพื่อการกุศล

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • ส่งใบแจ้งความจำนงค์ หรือ Expression of Interest (EOI) และคะแนนต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบผู้ที่เหมาะสม
 • เกณฑ์กผู้ที่เหมาะสมมี อายุ ประสบการณ์ทางธุรกิจ ภาษาอังกฤษ และเงินลงทุน
 • ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับจดหมายเชิญให้ยื่นสมัครในฐานะผู้ถูกเสนอชื่อ
 • การส่งเอกสารการยื่นขอรับสิทธิ์ภายใน 4 เดือน
 • เมื่อมาถึงแล้ว โอนเงินลงทุนไปยังการลงทุนที่ยอมรับได้ภายใน 12 เดือน (สามารถต่อระยะเวลาได้ถึง 18 เดือน)
 • การส่งเอกสารเสริมที่บ่งบอกว่าเงินลงทุนมาจากแหล่งเดียวกับที่ระบุไว้ในการยื่นขอรับสิทธิ์
 • ได้รับวีซ่า

คำถามที่พบบ่อย

เงื่อนไขสำหรับโปรแกรมวีซ่า Investor 2 มีอะไรบ้าง?

ผู้สมัครต้องลงทุนเป็นจำนวนขั้นต่ำ 3 ล้าน ดอลลาร์นิวซีแลนด์ เป็นระยะเวลามากกว่า 4 ปี

ใครสามารถเข้าร่วมในโปรแกรมนี้ได้บ้าง?
 • คู่สมรส ทั้งที่สมรสแล้วหรือโดยพฤตินัย (คู่รักเพศเดียวกัน) หรือ
 • บุตรที่อยู่ภายใต้การดูแล อายุมากถึง 24 ปี
เงินลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่?

ผู้สมัครต้องลงทุนเป็นจำนวนขั้นต่ำ 3 ล้าน ดอลลาร์นิวซีแลนด์ เป็นระยะเวลามากกว่า 4 ปี มากกว่าไปกว่านั้น หาก 1.5 ล้าน ดอลลาร์นิวซีแลนด์ลงทุนไปเพื่อการเติบโต เช่น อสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการลดจำนวนมูลค่าลงทุนลง 0.5 ล้าน ดอลลาร์นิวซีแลนด์ จาก 3 ล้าน ดอลลาร์นิวซีแลนด์ เท่ากับมูลค่าลงทุนคือ 2.5 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครยังคงต้องแสดงหลักฐานของเงินลงทุนจำนวน 3 ล้าน ดอลลาร์นิวซีแลนด์

ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อจากรัฐบาลในเขตนั้นๆที่ทำหน้าที่แทนรัฐบาลของนิวซีแลนด์ใช่หรือไม่?

ใช่ ผู้สมัครต้องยื่นเอกสาร Expression of Interest (EOI) ถึงกรมการคัดครองคนเข้าประเทศนิวซีแลนด์เพื่อตรวจสอบว่าจะสามารถเข้าร่วมการทำ point test ได้ คุณสมบัติอื่น อาทิ อายุ ประสบการณ์การทำธุรกิจ ทักษะภาษาอังกฤษ เงินทุนในการลงทุน

มีเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างไรบ้าง?
 • ผู้สมัครและครอบครัว จะมีอพยพหรือไม่ ต้องมีลักษณะที่ตรงตามเงื่อนไข ต้องมีใบรับรองความประพฤติ (Police Certificate) จากประเทศที่ตนอาศัยอยู่เป็นระยะเวลา 12 เดือน ขึ้นไปในช่วงเวลา 10 หลังจากที่อายุครบ 16 ปี
 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 65 ปี หรือน้อยกว่า
 • ต้องแสดงประสบการณ์ด้านธุรกิจที่มีย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี
 • ต้องมีหลักฐานแสดงสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับ 3 จากการวัดระดับภาษา International English language testing system (IELTS)
การลงทุนที่ได้รับการยอมรับมีอะไรบ้าง?

การลงทุนที่ได้รับการยอมรับในโปรแกรมนี้ต้องมีเงื่อนไข ดังนี้:

 • สามารถสร้างผลตอบแทนเชิงพาณิชย์ได้
 • ต้องลงทุนในประเทศนิวซีแลนด์
 • ต้องลงทุนเป็นสกุลเงินของนิวซีแลนด์
 • ต้องลงทุนในองค์กรกฎหมายหรือกองทุนจัดการบริหาร
 • มีศักยภาพที่จะช่วยเหลือเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ได้ หรือ
 • ไม่ใช่เพื่อการใช้ส่วนตัว เช่น บ้าน เรือ หรือรถ
ต้องลงทุนในอะไรบ้าง?
 • พันธบัตรถูกออกโยรัฐบาลของนิวซีแลนด์ ผู้มีอำนาจท้องถิ่น หรือโดยธนาคารที่จดทะเบียนของนิวซีแลนด์
 • มูลค่าสัมบูรณ์ (Equity) ในบริษัทรัฐบาลหรือเอกชนของนิวซีแลนด์
 • กองทุนบริหารจัดการ ที่มีการลงทุนเกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมดในนิวซีแลนด์
 • สินทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยใหม่ ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว
 • อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ หรือ
 • การลงทุนสุนทาน เช่น มูลนิธิที่จดทะเบียนแล้ว หรือองค์กรไม่แสวงหากำไร
ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานที่มาของแหล่งรายได้หรือไม่?
 • ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานที่มาของแหล่งรายได้ว่าเป็นเจ้าของในรายได้นี้และต้องแสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินนั้นได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ผู้สมัครและครอบครัวต้องอาศัยอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์เป็นจำนวนกี่วัน?
 • ผู้สมัครต้องมีความตั้งใจอาศัยในนิวซีแลนด์เป็นจำนวน 146 ต่อปี (ในปีที่ 2 3 และ 4) ในช่วงเวลา 4 ปีของการลงทุน
 • หากมีการลงทุนในกองทุนเพื่อการเติบโต ผู้ลงทุนต้องอาศัยเป็นจำนวน 438 วัน ตลอดระยะเวลาของการลงทุน 4 ปี (โดยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินลงทุน)
มีโควตาในการรับสมัครหรือไม่?

มี รับผู้สมัครสำหรับการพำนักอาศัยจำนวน 400 คนต่อปี โดยคัดเลือกจากคะแนนสูงสุดในการทำ point test

 

สามารถยื่นขอสัญชาติได้หรือไม่? หากได้ ต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่?

สามารถขยื่นขอสัญชาติได้ หลังจากอาศัยอยู่ในประเทศเป็นระยะเวลา 5 ปีและยังคงการลงทุนในประเทศนิวซีแลนด์ไว้

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ