UNITED KINGDOM

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • มีระบบการศึกษาและการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานสูง
 • สามารถเข้าถึงโอกาสในการทำธุรกิจในสหภาพยุโรปได้
 • ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแล
  • คู่สมรส บุตรที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือ บุตรที่มีมากกว่า 18 ปีที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักและอยู่ภายใต้การดูแล
 • มีการเดินทางและความปลอดภัยด้วยหนังสือเดินทางสหราชอาณาจักร
 • พลเมืองจากต่างประเทศต้องยื่นการทำ Indefinite Leave to Remain เพื่อได้สิทธิ์การพำนักอาศัยถาวรในสหราชอาณาจักร
 • ผู้ถือสิทธิ์การพำนักอาศัยถาวรสามารถพำนักอาศัย ทำงาน และศึกษาในสหราชอาณาจักรโดยไม่มีเงื่อนไขกำหนด สามารถเดินทางเข้าออกได้ทุกเมื่อ
 • สามารถยื่นขอสิทธิ์พลเมืองได้หลังจากถือสิทธิ์การพำนักอาศัยถาวรเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี และต้องพำนักอาศัยในสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี

เงื่อนไข

 • เปิดบัญชีธนาคารของสหราชอาณาจักร หรือ บัญชีการลงทุน
 • มีทุนสำหรับการลงทุนที่ต้องถือครองในสถาบันการเงินที่เป็นที่รู้จักมาแล้วอย่างน้อย 2 ปีก่อนการยื่นสมัคร
 • แสดงหลักฐานเพื่อยืนยันว่าเงินลงทุนจำนวนนี้เป็นของผู้สมัครหรือคู่สมรสจริง
 • ต้องทำให้สหราชอาณาจักรเป็นที่อยู่หลัก และผู้สมัครต้องใช้เวลาอย่างน้อย 50% ของตน ในการพำนักอาศัยในสหราชอาณาจักร
 • ต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี
 • ต้องแสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษและต้องผ่านการทดสอบ “Life in the UK”
 • ผู้สมัครต้องมีใบรับรองว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • แสดงหลักฐานการตรวจวัณโรค (ขั้นอยู่กับการพำนักอาศัย)
 • ผู้สมัครสามารถลงทุนมากกว่าเงื่อนไขขั้นต่ำได้ โดยระยะเวลาในการการยื่นทำ Indefinite Leave to Remain จะรวดเร็วขึ้น

การลงทุน

ผู้สมัครต้องทำการลงทุนขั้นต่ำ 2,000,000 ปอนด์ โดย 100% ของจำนวนเงินในการลงทุนต้องเป็นในรูปแบบของทุนเรือนหุ้น (share capital) หรือทุนกู้ยืม (loan capital) ในบริษัทค้าขายที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรโดยผ่านการลงทุนที่ตรงตามเงื่อนไข เงินทุนในการลงทุนต้องไม่ใช้ทุนนอก สหราชอาณาจักร เงินทุนนี้อาจเกิดขึ้นในสหราชอาณาจักรหรือนอกสหราชอาณาจักรเมื่อยื่นสมัคร

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • การยื่นสมัครวีซ่าต้องส่งให้สถานเอกอัครราชทูตของสหราชอาณาจักร หรือ สถานกงสุลที่ใกล้ที่สุดกับสถานที่พักอาศัยของผู้สมัคร
 • เมื่อได้รับการอนุมัติ วีซ่านี้มีระยะเวลา 3 ปี ในช่วงเริ่มแรก
 • วีซ่าสามารถต่ออายุได้อีก 2 ปี หากผู้สมัครยังคงถือครองการลงทุนและมีการพำนักอาศัยตรงตามเงื่อนไข
 • เข้า-ออกประเทศแบบไม่จำกัดได้ (Indefinite Leave to Remain) สามารถยื่นรับสิทธิ์ได้นั้นจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการลงทุน ดังนี้:
  • การลงทุนจำนวน 2,000,000 ปอนด์ ผู้สมัครสามารถยื่นขอรับสิทธิ์ได้หลังจาก 5 ปี
  • การลงทุนจำนวน 5,000,000 ปอนด์ ผู้สมัครสามารถยื่นขอรับสิทธิ์ได้หลังจาก 3 ปี
  • การลงทุนจำนวน 10,000,000 ปอนด์ ผู้สมัครสามารถยื่นขอรับสิทธิ์ได้หลังจาก 2 ปี

คำถามที่พบบ่อย

โปรแกรม Innovator Visa คืออะไร?

โปรแกรม Innovator Visa คือการมีถิ่นที่อยู่โดยการลงทุนในโปรแกรม เปิดโอกาสให้นักธุรกิจที่มีไอเดียธุรกิจเกี่ยวกับ นวัตกรรม โดยการที่พวกเขาสามารถทำธุรกิจ และสามารถอยู่ในสหราชอาณาจักรได้

ใครสามารถยื่นสมัครโปรแกรมนี้ได้?

ลักษณะของผู้ที่เหมาะสม มีดังนี้

 • มีไอเดียธุรกิจที่เกี่ยวกับนวัตกรรมที่สามารถทำได้จริง
 • มีการรับรองโดยผู้มีอำนาจ ผู้สมัครต้อง มีการรับรองจากผู้ที่เป็นผู้สนับสนุนในด้านธุรกิจ ผู้ที่สามารถประเมินว่าไอเดียเกี่ยวกับนวัตกรรมสามารถทำได้จริงและมีแผนรองรับในด้านอื่นๆ โดย endorsing body จะใช้เวลาอยู่ที่ 6, 12 และ 24 เดือน
 • ต้องลงทุนเป็นจำนวน 50,000 ปอนด์ เงินลงทุนต้องมาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ต้องมีเงินทุนเพียงพอที่จะสามารถดูแลตนเองและผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลได้
 • ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีคะแนน CEFR Level B2
 • ต้องมีเอกสารยืนยันว่าไม่เคยกระทำอาชญากรรมภายใน 6 เดือนก่อนหน้า
 • แสดงผลการตรวจคัดกรองวัณโรคว่าปลอดภัย
Innovator Visa สามารถใช้ได้นานเท่าไหร่?

Innovator Visa สามารถใช้ได้ 3 ปี และต้องมีการต่ออายุ โดยต้องมีการรับรองจากนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต ถ้าหากธุรกิจมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ผู้สมัครอาจจะสามารถยื่นขอสิทธิ์การมีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ภายหลัง 3 ปี

มีเงื่อนไขกำหนดในการมีถิ่นที่อยู่หรือไม่?

มีเงื่อนไขกำหนด โดยผู้สมัครต้องอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร เป็นเวลาอย่างน้อย 270 วันต่อปี

มีเงื่อนไขอะไรบ้างในการต่ออายุ Innovator Visa?

ในการต่ออายุ Innovator Visa หลังจาก 3 ปี ผู้สมัครต้องได้รับการรับรองจากผู้มีอำนาจและธุรกิจต้องดำเนินการได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ผู้ถือ Innovator Visa สามารถทำงานหรือเรียนในสหราชอาณาจักรได้หรือไม่?

ผู้ถือ Innovator Visa สามารถทำงานตามที่ระบุไว้ในเอกสารสมัคร และไม่สามารถทำงานให้กับบริษัทอื่นได้

ผู้ถือ Innovator Visa สามารถทำงานในประเทศของกลุ่มสหภาพยุโรปได้โดยอัตโนมัติหรือไม่?

ไม่สามารถทำได้ อนุญาตให้อาศัยอยู่และทำงานได้ที่สหราชอาณาจักร

คู่สมรสและบุตรที่เป็นเยาวชนของผู้ลงทุนสามารถได้รับประโยชน์จากการถือ Innovator Visa หรือไม่?

คู่สมรสและบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี (รวมถึงบุตรที่รับมาเลี้ยง) ที่ยังอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ลงทุนสามารถรับสิทธิประโยชน์ได้ ผู้อยู่ภายใต้การดูแลสามารถทำงานหรือเรียนในสหราชอาณาจักรได้อย่างอิสระ

เงินในการลงทุนขั้นต่ำคือเท่าไหร่?

เงินลงทุนขั้นต่ำคือ 50,000 ปอนด์ ซึ่งต้องลงทุนโดยผู้สมัครหรือบุคคลที่สาม

ผู้สมัครต้องถือสิทธิ์การลงทุนในสหราชอาณาจักรนานเท่าไหร่?

เพื่อคงสถานะไว้ผู้ถือสิทธิ์ควรถือครองจนกว่าจะได้รับสิทธิ์การมีถิ่นที่อยู่ถาวร

ผู้สมัครสามารถลงทุนในรูปแบบอื่น หลังจากลงทุนในโปรแกรม Innovator Visa ได้หรือไม่?

ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในรูปแบบอื่นได้ หรือการเข้าซื้อธุรกิจอื่นๆในสเปน (acquisitions) อาทิเช่น อสังหาริมทรัพย์

ผู้ลงทุนสามารถขายสินทรัพย์ได้หรือไม่?

ผู้ลงทุนสามารถขายสินทรัพย์ได้ทุกเมื่อ แต่ผู้ลงทุนและผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลจะเสียสิทธิ์ในการพำนักอาศัยในสหราชอาณาจักร หลังจากได้รับสิทธิ์การมีถิ่นที่อยู่ถาวรแล้ว สิ่งที่ลงทุนสามารถขายได้อย่างอิสระ

ผู้ถือ Innovator Visa สามารถยื่นขอสิทธิ์การมีถิ่นที่อยู่ถาวรได้เมื่อไหร่?

ผู้ถือ Innovator Visa (รวมถึงผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแล) สามารถยื่นขอสิทธิ์การมีถิ่นที่อยู่ถาวรได้หลังจาก 3 ปี หากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ประสบความสำเร็จ หากธุรกิจมีผลการดำเนินการเป็นไปตามเงื่อนไขตั้งต้นสามารถขอสิทธิ์การมีถิ่นที่อยู่ถาวรได้หลังจาก 5 ปี

ผู้ถือ Innovator Visa สามารถยื่นขอสัญชาติได้เมื่อไหร่?

ผู้ถือ Innovator Visa สามารถได้สัญชาติหลังจากที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี และต้องถือครองสิทธิ์การมีถิ่นที่อยู่ถาวรแล้วอย่างน้อย 1 ปี โดยต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ

สามารถถือสองสัญชาติได้หรือไม่?

ได้ ไม่มีเงื่อนไขกำหนดสำหรับการถือสองสัญชาติ (หรือมากกว่า)

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ