ST. KITTS & NEVIS

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

 • สัญชาติตลอดชีพ สามารถส่งต่อรุ่นสู่รุ่นได้
 • สามารถถือสองสัญชาติได้
 • ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูที่สามารถเข้าร่วมได้:
   • คู่สมรส
   • บุตรที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี
   • พ่อแม่และปู่ย่าตายายที่มีอายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากกว่า 150 ประเทศ
 • ไม่มีเงื่อนไขด้านภาษา
 • มีอัตราด้านภาษีที่น่าสนใจ ได้รับการยกเว้นภาษีจากรายได้ที่เกิดขึ้นทั่วโลก
 • สามารถยื่นขอวีซ่าออสเตรเลียออนไลน์ได้
 • ไม่มีข้อกำหนดในการเข้าประเทศ
 • ไม่จำเป็นต้องพำนักอาศัยในเซนต์คิตส์และเนวิสในระหว่างการดำเนินการ
 • ไม่จำเป็นต้องมี ตรวจวัดระดับการศึกษา หรือประสบการณ์ด้านการบริหาร
 • สามารถพำนักอาศัย ทำงาน และพำนักในประเทศกลุ่มสมาชิก CARICOM ได้

ตัวเลือกการลงทุน

กองทุนการเติบโตอย่างยั่งยืน:

 • 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้สมัครหนึ่งราย
 • 150,000 000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้สมัครจำนวนมากถึง 3 ราย
 • 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้ที่อยู่ภายใต้การอุปการะ

อสังหาริมทรัพย์:

 • ลงทุนขั้นต่ำ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล
 • ต้องถือครองหรือบำรุงรักษาอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่น้อยกว่า 7 ปี

ต้องมีการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ ชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ และ ภาษี นอกเหนือจากการซื้อ

 

เงื่อนไข

ผู้ยื่นสมัครต้อง:

 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • สุขภาพแข็งแรง
 • มีรายได้สุทธิจัดอยู่ในกลุ่มรายได้สูง
 • ลงทุนในกองทุนที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนหรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

 • 7,500 ดอลลาร์สหรัฐ – การดำเนินการตรวจสถานะทางธุรกิจ สำหรับผู้ยื่นสมัครหลัก
 • 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ – การดำเนินการตรวจสถานะทางธุรกิจ สำหรับผู้ที่อยู่ภายใต้การอุปการะ ต่อจำนวนหนึ่งคน และ ต้องมีอายุมากกว่า 16ปี
 • ค่าธรรมเนียมรัฐบาลต้องชำระนอกเหนือจากจำนวนในการลงทุน ซึ่งจะนับจากผู้สมัคร คู่สมรส และผู้อยู่ภายใต้การอุปการะ
 • ชำระค่าอากรแสตมป์โดยนับจากราคาของอสังหาริมทรัพย์แต่ต้องไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ

การดำเนินการ(การดำเนินการประมาณ 3-6 เดือน)

 • เตรียมเอกสารทั้งหมดเพื่อส่งให้ตัวแทนที่ได้รับการอนุมัติและชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้และค่าธรรมเนียมรัฐบาล
 • เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ต้องทำการลงทุนตามเงื่อนไขที่กำหนดและชำระยอดคงเหลือดับทางรัฐบาล
 • มีการหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)จะออกให้เมื่อได้รับการอนุมัติการเป็นพลเมืองแล้ว

คำถามพี่พบบ่อย

   โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติ

โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติคืออะไร?

โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติในประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส เปิดโอกาสให้บุคคลและครอบครัวของบุคคลนั้นๆ สามารถถือครองสัญชาติและหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) โดยผ่านการลงทุนที่ได้รับการยินยอมและการบริจาคให้แก่ประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส

ทางเลือกในการลงทุนมีดังนี้

กองทุนการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth Fund)

 • ลงทุนในจำนวน 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้ยื่นสมัครจำนวน 1 ท่าน
 • ลงทุนในจำนวน 195,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับครอบครัว จำนวนถึง 3 ท่าน (10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลที่เพิ่มขึ้นต่อ 1 คน)

อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)

 • ลงทุนจำนวน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติ และ ต้องถือครองอย่างน้อย 7 ปี
 • ลงทุนจำนวน 400,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติ และ ต้องถือครองอย่างน้อย 5

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ การตรวจสอบที่มาของแหล่งเงินได้ และค่าธรรมเนียนรัฐบาล เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งไม่รวมกับจำนวนเงินลงทุนที่อ้างอิงข้างต้น

ผู้ใดที่สามารถยื่นสมัครโปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติ?

ผู้ที่ยื่นสมัครต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีประวัติอาชญากรรม และลงทุนในตัวเลือกการลงทุนอย่างน้อย 1 ตัวเลือก

ผู้ยื่นสมัครที่ได้รับการห้าม ได้แก่ผู้ยื่นสมัครจากสัญชาติของประเทศดังนี้

 • ประเทศอัฟกานิสถาน
 • ประเทศอิหร่าน
 • ประเทศเกาหลีเหนือ

สัญชาติที่ได้รับการต้องห้ามข้างต้นนี้ สามารถยื่นสมัครสัญชาติทางเลือกกับประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส ได้ หากมีสิทธิ์ในการเป็นผู้พำนักอาศัยถาวรในประเทศแคนาดา สหราชอาณาจักร หรือสหรัฐอเมริกา

ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ยื่นสมัครหลักที่ผู้ใดสามารถยื่นสมัครได้?
 • คู่สมรสของผู้ยื่นสมัครหลัก
 • บุตรภายใต้การดูแลของผู้ยื่นสมัครหลักที่อายุถึง 30 ปี (โดยมีหลักฐานการเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา โดยมีช่วงอายุระหว่าง 18 – 30 ปี)
 • บุตรที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ยื่นสมัครหลักที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปี
 • พ่อแม่หรือปู่ย่าตายายของผู้ยื่นสมัครหลักหรือคู่สมรสต้องมีอายุมากกว่า 55 ปี และยังอยู่ภายใต้การดูแลของผู้สมัครหลัก
ประโยชน์ของการเป็นพลเมืองในประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส มีอะไรบ้าง?

หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของเซนต์คิตส์และเนวิส อนุญาตให้สามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่า หรือ visa-on-arrival ได้มากกว่า 150 ประเทศ รวมถึง ฮ่องกง สิงคโปร์ รัซเซีย สหราชอาณาจักร และประเทศในสหภาพยุโรป สามารถดูรายชื่อประเทศแบบเต็มได้ที่เว็บไซต์นี้ https://www.ciu.gov.kn/visa-free-countries/

เซนต์คิตส์และเนวิส ยอมรับการถือสองสัญชาติ และสัญชาติสามารถถือครองได้ตลอดชีพ และสามารถส่งต่อให้สมาชิกรุ่นที่ 2 (บุตรต้องกำเนิดหลังจากเอกสารได้รับการอนุมัติ) และสมาชิกรุ่นที่ 3 (ไม่สามารถยื่นสมัครได้ทันที ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนั้นๆ)

   ขั้นตอนการดำเนินการ

ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการดำเนินการ?

ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ 6 เดือน

สำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม Accelerated Application Process (AAP) จะได้รับการอนุมัติจากทางรัฐบาลของเซนต์คิตส์และเนวิสในเดือนตุลาคม 2559 และยินยอมให้ผู้ยื่นสมัครที่ถือโปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติได้รับการดำเนินการที่รวดเร็วภายในระยะเวลา 60 วัน การยื่นสมัครภายใต้ AAP สามารถสำเร็จลุล่วงได้ภายใน 60 วัน แต่ในบางกรณีสามารถสำเร็จได้ภายใน 45 วัน

จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังประเทศไซปรัสหรือพักอาศัยอยู่ที่นั่นในระหว่างการดำเนินการทางเอกสารหรือไม่?

ไม่ ผู้ยื่นสมัครไม่จำเป็นต้องเดินทางหรือเข้าพำนักอาศัยในประเทศโดมินิกาก่อนที่จะได้รับสัญชาติ

จำเป็นต้องแสดงแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการลงทุนไหม?

ใช่ ผู้ยื่นสมัครจำเป็นต้องแสดงแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการลงทุน เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นนี้จะขึ้นอยู่แหล่งที่มาแต่ละแหล่ง

ผู้สมัครสามารถใช้เงินที่ได้รับจากเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวสำหรับการลงทุนได้ไหม?

ผู้สมัครสามารถใช้เงินลงทุนที่ได้จากเพื่อนหรือครอบครัวในการลงทุนได้ โดยส่วนมากแล้ว เอกสารเพิ่มเติมจะทำการขอจากผู้ที่ช่วยสนับสนุนในก้อนเงินลงทุนนั้นๆ ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นนี้จะขึ้นอยู่แหล่งที่มาแต่ละแหล่ง

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ